รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/54ฟ้าสาง พ.ศ. 2525ชิ้น (ITEM) ฟ้าสาง [ พ.ศ.2525 ]
- บันทึกในสมุดแบบฉีก จำนวน 1 เล่ม (5 หน้า) หน้า [1]-[5]...