รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/53ปรมัตถธรรมกลับมา พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2525ชิ้น (ITEM) ปรมัตถธรรมกลับมา [ พ.ศ.2524 - 2525 ]
- สมุดบันทึกแบบฉีก จำนวน 1 เล่ม (91 หน้า) หน้า [1]-[91]...