รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/52บรรยายคืนอาทิตย์ พ.ศ. 2524ชิ้น (ITEM) บรรยายคืนอาทิตย์ [ พ.ศ.2524 ]
- สมุดบันทึกเล็ก จำนวน 1 เล่ม (129 หน้า) หน้า [1]-[129]...
   BIA4.3/52บันทึกแทรก   พ.ศ. 2524ชิ้น (ITEM) บรรยายคืนอาทิตย์ [ พ.ศ.2524 ]
- บันทึกแทรก จำนวน 1 แผ่น (1 หน้า) หน้า [130]...