รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/51สารบบธรรม พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2525ชิ้น (ITEM) สารบบธรรม [ พ.ศ.2523 - 2525 ]
- สมุดบันทึกเล็ก จำนวน 2 เล่ม (132 หน้า) หน้า [1]-[132]...
   BIA4.3/51นามบัตรพระครูสีลสารประสุต เจ้าคณะตำบลโนนตาเถร จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2525ชิ้น (ITEM) สารบบธรรม [ พ.ศ.2523 - 2525 ]
- นามบัตรพระครูสีลสารประสุต เจ้าคณะตำบลโนนตาเถร จ.นครราชสีมา จำนวน 1...