รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/50สุภาษิตที่ข้าพเจ้าชอบ พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) สุภาษิตที่ข้าพเจ้าชอบ [ พ.ศ.2523 ]
- สมุดบันทึกแบบฉีก จำนวน 1 เล่ม (31 หน้า) หน้า [1]-[31]...
   BIA4.3/50นามบัตร อาจิต ไชยาคำ พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) สุภาษิตที่ข้าพเจ้าชอบ [ พ.ศ.2523 ]
- นามบัตร อาจิต ไชยาคำ จำนวน 1 บัตร (2 หน้า) หน้า [32] - [33]...