รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/49ปรมัตศิลป์แห่งชีวิต พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) ปรมัตถศิลป์แห่งชีวิต [ พ.ศ.2523 ]
- สมุดบันทึกแบบฉีก จำนวน 1 เล่ม (12 หน้า) หน้า [1]-[12]...
   BIA4.3/49บันทึกแทรก จำนวน 1 แผ่น พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) ปรมัตถศิลป์แห่งชีวิต [ พ.ศ.2523 ]
- บันทึกแทรก จำนวน 1 แผ่น (1 หน้า) หน้า [13]...