รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/48ธรรมะเล่มน้อย พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) ธรรมะเล่มน้อย [ พ.ศ.2523 ]
- สมุดบันทึกแบบฉีก จำนวน 1 เล่ม (13 หน้า) หน้า [1]-[13]...
   BIA4.3/48บันทึกแทรก จำนวน 3 แผ่น พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) ธรรมะเล่มน้อย [ พ.ศ.2523 ]
- บันทึกแทรก จำนวน 3 แผ่น (5 หน้า) หน้า [14]-[18]...