รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/47ตามเสือชมดง พ.ศ. 2522ชิ้น (ITEM) ตามเสือชมดง หน้า [ พ.ศ.2522 ]
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (4 หน้า) หน้า [1]-[4]...
   BIA4.3/47บัตรอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2522 (รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) พ.ศ. 2522ชิ้น (ITEM) ตามเสือชมดง หน้า [ พ.ศ.2522 ]
- บัตรอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2522 (รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) หน้า [5]-[6]...