รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/46ธรรมะในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ไทย พ.ศ. 2522ชิ้น (ITEM) ธรรมะในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ไทย [ พ.ศ.2522 ]
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (4 หน้า) หน้า [1]-[4]...