รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/45ธรรมะหยาดเยิ้ม พ.ศ. 2520ชิ้น (ITEM) ธรรมะหยาดเยิ้ม [ พ.ศ.2520 ]
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (157 หน้า) หน้า [1]-[157]...
   BIA4.3/45บันทึกและเอกสารแทรก พ.ศ. 2520ชิ้น (ITEM) ธรรมะหยาดเยิ้ม [ พ.ศ.2520 ]
- บันทึกและเอกสารแทรก จำนวน 20 แผ่น (22 หน้า) หน้า [158]-[179]...