รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/39พระเจ้า - ธรรม (GOD - THE DHAMMA) พ.ศ. 2519ชิ้น (ITEM) พระเจ้า - ธรรม (GOD - THE DHAMMA) [ พ.ศ.2519 ]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (8 หน้า) หน้า [1]...