รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/38พุทธศาสนากับลัทธิการเมือง พ.ศ. 2519ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนากับลัทธิการเมือง [ พ.ศ.2519 ]
- บันทึกในสมุด INDAPANNA'S NOTE BOOK หน้า [1]-[37]...