รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/37ข้ออ้างในยามวิกฤตกาล (ที่เกี่ยวกับศีลธรรม) พ.ศ. 2519ชิ้น (ITEM) ข้ออ้างในยามวิกฤตกาล (ที่เกี่ยวกับศีลธรรม) [ พ.ศ.2519 ]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (16 หน้า...