รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/35โลกวิปริตฯ 2519 (สมุดจดปกอ่อนเล่ม 1 ) พ.ศ. 2519ชิ้น (ITEM) โลกวิปริตฯ 2519 [ พ.ศ.2519 ]
- เล่ม 1 บันทึกในสมุดจดปกอ่อน หน้า [1] - [19]...
   BIA4.3/35โลกวิปริตฯ 2519 (สมุดจดปกอ่อนเล่ม 2 ) พ.ศ. 2519ชิ้น (ITEM) โลกวิปริตฯ 2519 [ พ.ศ.2519 ]
- เล่ม 2 บันทึกในสมุดจดปกอ่อน หน้า [20] - [53]...
   BIA4.3/35โลกวิปริตฯ 2519 (สมุดจดปกอ่อนเล่ม 3 ) พ.ศ. 2519ชิ้น (ITEM) โลกวิปริตฯ 2519 [ พ.ศ.2519 ]
- เล่ม 3 บันทึกในสมุดจดปกอ่อน หน้า [54] - [59]...