รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/34อัตตโนสัมมสนา เล่ม I พ.ศ. 2519ชิ้น (ITEM) อัตตโนสัมมสนา [ พ.ศ.2519 ]
- สมุดบันทึกเล่ม I หน้า [1] - [16]...
   BIA4.3/34อัตตโนสัมมสนา เล่ม II พ.ศ. 2519ชิ้น (ITEM) อัตตโนสัมมสนา [ พ.ศ.2519 ]
- สมุดบันทึกเล่ม II หน้า [17] - [36]...