รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/33บันทึก นึกชั่วขณะ พ.ศ. 2519ชิ้น (ITEM) บันทึก นึกชั่วขณะ [ พ.ศ.2519 ]
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (33 หน้า) หน้า [1]-[33]...