รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/32เล่ม 1 เรื่องความคิด ความรู้สึก พ.ศ. 2517ชิ้น (ITEM) ความคิด ความรู้สึก บันทึกข้อธรรม [ พ.ศ.2517 ]
เล่ม 1 เรื่องความคิด ความรู้สึก หน้า [1]-[35]...
   BIA4.3/32เล่ม 2 เรื่องบันทึกข้อธรรมชั่วคราว พ.ศ. 2517ชิ้น (ITEM) ความคิด ความรู้สึก บันทึกข้อธรรม [ พ.ศ.2517 ]
เล่ม 2 เรื่องบันทึกข้อธรรมชั่วคราว หน้า [36]-[62]...