รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/30ธรรมัตถวิจารณ์ พ.ศ. 2517ชิ้น (ITEM) ธรรมัตถวิจารณ์ [ พ.ศ.2517 ]
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (17 หน้า) หน้า [1] - [17]...
   BIA4.3/30บันทึกแทรก พ.ศ. 2517ชิ้น (ITEM) ธรรมัตถวิจารณ์ [ พ.ศ.2517 ]
- บันทึกแทรก จำนวน 2 แผ่น (2 หน้า) หน้า [18] - [19]...