รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/29อานาปานสติ พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2517ชิ้น (ITEM) อานาปานสติ [ พ.ศ.2516 - 2517 ] ประกอบด้วย
สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (16 หน้า) หน้า [1] - [16]...