รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/28พระราชญาณกวี วัดขันเงิน พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) พระราชญาณกวี วัดขันเงิน [ พ.ศ.2516 ]
- สมุดบันทึกปฏิทินศาสนา จำนวน 1 เล่ม (3 หน้า)หน้า [1]-[3]...