รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/26ล้ออายุ และเรื่องปกิณกะ พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) ล้ออายุ และเรื่องปกิณกะ [ พ.ศ.2513 - 2514 ]
-สมุดบันทึกเล็ก จำนวน 1 เล่ม (68 หน้า)หน้า [1]-[68]...