รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/25บันทึกประจำวันชั่วคราว สมุดบันทึก พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) บันทึกประจำวันชั่วคราว [ พ.ศ.2511 - 2514 ]
1. สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (242 หน้า) หน้า [1]-[242]...
   BIA4.3/25บันทึกและเอกสารแทรก พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) บันทึกประจำวันชั่วคราว [ พ.ศ.2511 - 2514 ]
2. บันทึกและเอกสารแทรก จำนวน 6 แผ่น (11 หน้า) หน้า (243)...