รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/24บันทึกวิทยุ พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2515ชิ้น (ITEM) บันทึกวิทยุ [ พ.ศ.2510 - 2515 ] ประกอบด้วย
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (150 หน้า) หน้า [1]-[150]...