รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/23คนถึงธรรม - ธรรมถึงคน พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) คนถึงธรรม - ธรรมถึงคน [ พ.ศ.2509 ]
สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (20 หน้า) หน้า [1]-[20]...