รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/21ทิฏฐิวิวาท พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) ทิฏฐิวิวาท [ พ.ศ.2508 ]
สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (187 หน้า) หน้า [1]-[187] ...
   BIA4.3/21เอกสารแทรก พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) ทิฏฐิวิวาท [ พ.ศ.2508 ]
บันทึกและเอกสารแทรก จำนวน 12 แผ่น (12 หน้า) หน้า [188] - [199]...