รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/20ความประสงค์ของพระเจ้า พ.ศ. 2507ชิ้น (ITEM) ความประสงค์ของพระเจ้า [ พ.ศ.2507 ]
บันทึกในสมุดปฏิทินหลวง พ.ศ.2507 จำนวน 1 เล่ม (27 หน้า) หน้า [1]-...