รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/16ลัทธิไหว้รูปเคารพกับพุทธศาสนา พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) ลัทธิไหว้รูปเคารพกับพุทธศาสนา [ พ.ศ.2496 ]
บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (13 หน้า) หน้า [1] - [...