รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/14บันทึกนึกได้เอง 2495 (1952) 1 ม.ค. 2495 ถึง 31 ธ.ค. 2495ชิ้น (ITEM) บันทึกนึกได้เอง 2495 (1952) [ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2495 ]
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (362 หน้า) หน้า [1...
   BIA4.3/14บันทึกแทรก 1 ม.ค. 2495 ถึง 31 ธ.ค. 2495ชิ้น (ITEM) บันทึกนึกได้เอง 2495 (1952) [ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2495 ]
- บันทึกแทรก จำนวน 8 แผ่น (8 หน้า) หน้า [363...