รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/13คารมปราชญ์ เกี่ยวกับชีวิตและนิพพาน พ.ศ. 2490ชิ้น (ITEM) คารมปราชญ์ เกี่ยวกับชีวิตและนิพพาน [ พ.ศ.2490 ]
บันทึกในสมุดจดปกแข็ง จำนวน 1 เล่ม (12 หน้า) หน้า [1...