รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/12บันทึกทั่วไปเกี่ยวกับหลักธรรมขณะอ่านหนังสือ พ.ศ. 2490ชิ้น (ITEM) บันทึกทั่วไปเกี่ยวกับหลักธรรมขณะอ่านหนังสือ
บันทึกในสมุดจดปกแข็ง จำนวน 1 เล่ม (27 หน้า) หน้า [1]-[27...
   BIA4.3/12บันทึกทั่วไปเกี่ยวกับหลักธรรมขณะอ่านหนังสือ พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) บันทึกทั่วไปเกี่ยวกับหลักธรรมขณะอ่านหนังสือ
บันทึกในสมุดจดปกแข็ง จำนวน 1 เล่ม (27 หน้า) หน้า [1]-[27...