รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/11เสลวชิรทีปนี หรือ วรรณนาเพ็ชรในหิน พ.ศ. 2490ชิ้น (ITEM) เสลวชิรทีปนี หรือ วรรณนาเพ็ชรในหิน [ พ.ศ.2490 ]
บันทึกในสมุดจดปกแข็ง จำนวน 1 เล่ม (13 หน้า) หน้า [...