รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/9 เล่ม 1 ศีล (สำเร็จแล้ว - ยังค้างอยู่) พ.ศ. 2490ชิ้น (ITEM) ศีล (สำเร็จแล้ว - ยังค้างอยู่) [ พ.ศ.2490 ]
บันทึกในสมุดจดปกอ่อน - เล่ม 1 หน้า [1] - [29] ...
   BIA4.3/9 เล่ม 2 ศีล (สำเร็จแล้ว - ยังค้างอยู่) พ.ศ. 2490ชิ้น (ITEM) ศีล (สำเร็จแล้ว - ยังค้างอยู่) [ พ.ศ.2490 ]
บันทึกในสมุดจดปกอ่อน - เล่ม 2 หน้า [30] - [91]...