รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/8อนาคาริกชีพ พ.ศ. 2490ชิ้น (ITEM) อนาคาริกชีพ [ พ.ศ.2490 ]
บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (4 หน้า) หน้า [1]-[4]...