รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/7ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และภิกษุอื่น ๆ พ.ศ. 2490ชิ้น (ITEM) ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และภิกษุอื่น ๆ [ พ.ศ.2490 ]
บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (40 หน้า) ห...