รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/6อกุสลจิต ๑๒ พ.ศ. 2490ชิ้น (ITEM) อกุสลจิต ๑๒ หน้า [ พ.ศ.2490 ]
บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (3 หน้า) หน้า [1]-[3]...