รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/5ชีวิตครั้งพุทธกาล (LIFE AT OLD PERIOD) พ.ศ. 2490ชิ้น (ITEM) ชีวิตครั้งพุทธกาล (LIFE AT OLD PERIOD) [ พ.ศ.2490 ]
บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (32 หน้า) หน้...