รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/4พระรัตนตรัย พ.ศ. 2488ชิ้น (ITEM) พระรัตนตรัย [ พ.ศ.2488 ]
บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (13 หน้า) หน้า [1]-[13]...