รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/3รวมข่าวหนังสือพิมพ์ - วิทยุ ที่เกี่ยวกับพุทธสาสนา พ.ศ. 2488ชิ้น (ITEM) รวมข่าวหนังสือพิมพ์ - วิทยุ ที่เกี่ยวกับพุทธสาสนา [ พ.ศ.2488 ]
- บันทึกในสมุดจดปกแข็งจำนวน 1 เล่ม ...
   BIA4.3/3รวมข่าวหนังสือพิมพ์ - วิทยุ ที่เกี่ยวกับพุทธสาสนา พ.ศ. 2488ชิ้น (ITEM) รวมข่าวหนังสือพิมพ์ - วิทยุ ที่เกี่ยวกับพุทธสาสนา [ พ.ศ.2488 ]
- บันทึกในสมุดจดปกแข็งจำนวน 1 เล่ม ...