รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/2รวม ข่าวพุทธสาสนา จากต่างประเทศ พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) รวม ข่าวพุทธสาสนา จากต่างประเทศ [ พ.ศ.2485 ]
บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (63 หน้า) หน้า [1]-...