รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/1โน้ตหัวข้อ ตรรกวิทยา พ.ศ. 2480ชิ้น (ITEM) โน้ตหัวข้อ ตรรกวิทยา พ.ศ.2480
บันทึกในสมุดจดปกแข็ง จำนวน 1 เล่ม (5 หน้า) หน้า [1]-[5]...