รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.2/4บันทึกเดินทางไปกัมพูชา พ.ศ.2501 22 ก.ค. 2501 ถึง 28 ก.ค. 2501ชิ้น (ITEM) บันทึกเดินทางไปกัมพูชา พ.ศ.2501 [ 22 - 28 ก.ค.2501 ]
สมุดบันทึกเล็ก จำนวน 1 เล่ม (28 หน้า) หน้า [1...
   BIA4.2/4เอกสารแทรก จำนวน 2 แผ่น 22 ก.ค. 2501 ถึง 28 ก.ค. 2501ชิ้น (ITEM) บันทึกเดินทางไปกัมพูชา พ.ศ.2501 [ 22 - 28 ก.ค.2501 ]
เอกสารแทรก จำนวน 2 แผ่น หน้า [29]-[30]...