รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.2/2บันทึกเดินทางไปอินเดีย พ.ศ.2498 19 ต.ค. 2498 ถึง 10 ธ.ค. 2498ชิ้น (ITEM) บันทึกเดินทางไปอินเดีย พ.ศ.2498 [ 19 ต.ค. - 10 ธ.ค.2498 ]
สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (233 หน้า) หน้า [...
   BIA4.2/2เอกสารแทรก จำนวน 4 แผ่น 19 ต.ค. 2498 ถึง 10 ธ.ค. 2498ชิ้น (ITEM) บันทึกเดินทางไปอินเดีย พ.ศ.2498 [ 19 ต.ค. - 10 ธ.ค.2498 ]
เอกสารแทรก จำนวน 4 แผ่น หน้า [234]-[238]...