รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.2/1บันทึกเดินทางไปพม่า พ.ศ.2497 14 พ.ย. 2497 ถึง 8 ธ.ค. 2497ชิ้น (ITEM) บันทึกเดินทางไปพม่า พ.ศ.2497
สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม หน้า [1]-[114]...
   BIA4.2/1บันทึกบนซองจดหมาย "เกี่ยวกับหัวข้อที่ใช้บรรยาย เรื่อง พม่า" 14 พ.ย. 2497 ถึง 8 ธ.ค. 2497ชิ้น (ITEM) บันทึกเดินทางไปพม่า พ.ศ.2497
- บันทึกบนซองจดหมาย "เกี่ยวกับหัวข้อที่ใช้บรรยาย เรื่อง พม่า" หน้า [...
   BIA4.2/1บทความตัดจากหนังสือพิมพ์ เรื่อง "BURMA IS A GOING CONCERN" 14 พ.ย. 2497 ถึง 8 ธ.ค. 2497ชิ้น (ITEM) บันทึกเดินทางไปพม่า พ.ศ.2497
- บทความตัดจากหนังสือพิมพ์ เรื่อง "BURMA IS A GOING CONCERN" หน้า [11...