รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.1/17บันทึกรายวัน พ.ศ.2511 14 ม.ค. 2511 ถึง 1 มี.ค. 2511ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2511 [ 14 ม.ค. - 1 มี.ค.2511 ]
สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม หน้า [1]-[8]...