รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.1/16บันทึกรายวัน พ.ศ.2505 1 ม.ค. 2505 ถึง 14 ม.ค. 2505ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2505 [ 1 - 14 ม.ค.2505 ]
สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (7 หน้า) หน้า [1]-[7]...