รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.1/15บันทึกรายวัน พ.ศ.2504 1 ม.ค. 2504 ถึง 27 พ.ย. 2504ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2504 [ 1 ม.ค. - 27 พ.ย.2504 ] ประกอบด้วย สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (86 หน้า) หน้า [1]...