รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.1/14บันทึกรายวัน พ.ศ.2503 1 ม.ค. 2503 ถึง 1 มิ.ย. 2503ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2503 [ 1 ม.ค. - 1 มิ.ย.2503 ] ประกอบด้วย
1. สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (125 หน้า)
2...