รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.1/13บันทึกรายวัน พ.ศ.2502 1 ม.ค. 2502 ถึง 26 พ.ย. 2502ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2502 [ 1 ม.ค. - 26 พ.ย.2502 ] ประกอบด้วย สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (117 หน้า) หน้า [1...