รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.1/12บันทึกรายวัน พ.ศ. 2501 21 ม.ค. 2501 ถึง 31 ธ.ค. 2501ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ. 2501 [ 21 ม.ค.-31 ธ.ค.2501 ]
1. สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (222 หน้า) หน้า [1]-[222]...