รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.1/11บันทึกรายวัน พ.ศ.2500 1 ม.ค. 2500 ถึง ธ.ค. 2500ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2500 [ 1 ม.ค. - ธ.ค.2500 ]
สมุดบันทึกจำนวน 1 เล่ม (309 หน้า) หน้า [1]-[309]...